วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ต้นไม้สำคัญทางพระพุทธศานา


ต้นกุ่มบก : เป็นต้นไม้มงคลเพราะมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า กล่าวคือ คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชฎิลสามพี่น้อง ระหว่างนั้นพระองค์เสด็จไปป่าช้านำผ้าห่อศพผืนหนึ่งมาซัก แล้วทรงมีพระดำริจะตากผ้า ขณะนั้นเทวดาที่สิงสถิตอยู่ ณ ต้นกุ่มบก ได้น้อมกิ่งไม้กุ่มบกลงมาเพื่อให้พระองค์ตากผ้าโดยสะดวก. สร้างความอัศจรรย์ใจแก่เหล่าชฎิลที่พบเห็น

หลวงปู่ทองรัตน์ กันตสีโล วัดป่าบ้านคุ้ม อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี


"ให้ระลึกถึงบุญกุศลความดีทั้งหลายที่ตนได้ทำไว้ แล้วระลึกถึงพุทธานุสติเป็นพ่อ ธัมมานุสสติเป็นแม่ เห็นพระสงฆ์เป็นพี่เลี้ยงนำทาง หายใจเข้าภาวนา"พุท". หายใจออกภาวนาว่า"โธ่" อยู่เสมอทุกขณะจิต เมื่อจิตเคลื่อนออกจากว่าง จิตจึงจะไปสู่คติโลกสวรรค์"

พระครูญาณโศภิต (หลวงปู่มี ญาณมุนี) วัดญาณโศภิตวนาราม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา


"ความสว่างอย่างอื่นเป็นแต่สว่างภายนอกจะส่องไปให้เห็นกรรมว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเช่นนี้เป็นต้น ก็ส่องไปให้ไม่ถึง แต่ปัญญาย่อมสว่างไปได้โดยประการทั้งปวง ไม่มีอะไรส่องถึงเท่าปัญญาได้"

พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) วัดบูรพาราม อ.เมืองจ.สุรินทร์


"ที่จริงพระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านไม่ได้รู้อะไรมากมายเลย เพียงแต่เจริญจิตให้รู้แจ้งในขันธ์๕แทงตลอดในปฏิจจสมุปบาท หยุดการปรุงแต่ง หยุดการแสวงหา หยุดกิริยาจิต มันก็จบแค่นี้ เหลือแต่บริสุทธิ์ สะอาด สว่าง. ว่าง มหาสุญตา ว่างมหาศาล"